ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα απασχόλησης ανέργων | jobstoday.gr

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα απασχόλησης ανέργων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την έναρξη δύο νέων προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε 550 ανέργους στην Δυτική Μακεδονία. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2019.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τα προγράμματα που ξεκίνησαν είναι τα εξής:

 • Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”
 • “Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα”
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του πρώτου προγράμματος είναι η προετοιμασία των ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, πρέπει να είναι ηλικίας από δεκαοκτώ έως τριάντα ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στο πρόγραμμα, οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, εντάσσονται ως εξής:

 • πάροχοι με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έναν ωφελούμενο το ανώτατο
 • πάροχοι που έχουν προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο ωφελούμενους
 • πάροχοι που απασχολούν 10-19 άτομα, μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις ωφελούμενους
 • πάροχοι που έχουν προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε ωφελούμενους
 • πάροχοι με προσωπικό 32-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ ωφελούμενους
 • πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελούμενων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την ένταξη παρόχου στο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι πάροχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, στο πληροφορικό σύστημα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/e-yperesies­ ) υποβάλλουν μία μόνο ηλεκτρονική αίτησηεντολή κενής θέσης-υπεύθυνη δήλωση. Αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο δεύτερο πρόγραμμα απασχόλησης, μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και εδρεύουν σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 39 ετών. Οι 250 θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

ΔΙΤΤΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διττός είναι ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος και αφορά:

 • την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων
 • την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.
ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΚΠΑ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ. Υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ)  μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι που είναι:

 • κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών
 • άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα επιλεχθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξης:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 • Εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΡΟΠΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με την χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες αυτεπάγγελτα αντλούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΤΑ 14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ

Εκτός των δύο νέων προγραμμάτων εργασίας στην Δυτική Μακεδονία, ο ΟΑΕΔ προσφέρει απασχόληση σε 55.489 ανέργους μέσα από 14 προγράμματα. Παραμένουν ανοιχτά γιατί δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας που προέβλεπαν.

Τα κυριότερα προγράμματα που δεν έχουν κλείσει ακόμα είναι τα εξής:

 • Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.
 • Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 έως 49 ετών.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση δικαιούχων “Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας”.
 • Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων 18 έως 66 ετών.
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιπλέον, αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου η έκδοση του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 35.000 ανέργους. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Επίσης θα απευθύνεται  σε ανέργους που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η απασχόληση τους θα διαρκέσει οκτώ μήνες και το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Με τα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, υπάρχουν πολλές ελπίδες μείωσης των ποσοστών ανεργίας στην χώρα μας.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση