Εργόσημο και τίτλος κτήσης | jobstoday.gr

Εργόσημο και τίτλος κτήσης

Στην αγορά εργασίας, εκτός από τους μισθωτούς εργαζόμενους, υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μα και οι περιστασιακά απασχολούμενοι. Αυτοί, δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με ένα μόνο εργοδότη. Για να φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των μισθωτών, δημιουργήθηκε ο θεσμός του εργοσήμου. Παρακάτω, εξηγείται λεπτομερώς τι είναι το εργόσημο. Εξηγείται, επίσης, και ο τίτλος κτήσης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Για πρώτη φορά, το εργόσημο, εισήχθη στην χώρα μας, το 2010. Πρόκειται για ένα μέσο πληρωμής μίας ομάδας εργαζόμενων που απασχολούνται σε διαφορετικούς εργοδότες. Αυτό καλύπτει την ασφάλεια και την συνταξιοδότηση τους. Εκδίδεται σε μορφή δίπτυχης επιταγής και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική αξία. Σε αυτή, περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου καθώς και το ποσό της εισφοράς υπέρ του ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ).

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

Σε ποσοστό 25% υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοσήμου. Ο εργοδότης επιβαρύνεται κατά 15,485% και ο εργαζόμενος κατά 9,52%. Οι ημέρες ασφάλισης, δεν πρέπει να υπερβούν τις 25 τον μήνα. Για να χορηγηθεί επίδομα ασθενείας στον εργαζόμενο, θα πρέπει τον προηγούμενο χρόνο, να έχουν ασφαλιστεί 120 ημέρες. Επίσης, οι εργαζόμενες δικαιούται επίδομα μητρότητας, εάν έχουν 200 ημέρες ασφάλισης, τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

Υπεύθυνος για την έκδοση του εργόσημου, είναι ο εργοδότης. Διατίθεται στις τράπεζες, στα ελληνικά ταχυδρομεία, στο ΕΦΚΑ καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην επιταγή, εκτός από τα στοιχεία του εργοδότη και τον ασφαλιστικό φορέα, αναγράφεται ένας μοναδικός αριθμός. Αυτός, εγγυάται την γνησιότητα του εργοσήμου. Μόλις εκδοθεί το εργόσημο, παράγονται δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο το κρατά ο εργοδότης και το άλλο παραδίδεται στον εργαζόμενο. Την ίδια στιγμή, ο εργαζόμενος υπογράφει στο αντίτυπο του εργοδότη για να επιβεβαιώσει την παραλαβή.

ΠΩΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Στην συνέχεια, ο εργαζόμενος μπορεί να απευθυνθεί στον φορέα που εκδόθηκε το εργόσημο, για να το εξαργυρώσει. Με βάση τον ΑΜΚΑ του, επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του και καταβάλλεται ο μισθός του. Βέβαια, πριν καταβληθεί το ποσό, έχουν παρακρατηθεί οι εισφορές που πιστώνονται στον λογαριασμό του φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης, στα τέλη κάθε έτους, στέλνει ετήσια συμπληρωματική κατάσταση στον εργοδότη και στον εργαζόμενο.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ

Τα εργόσημα έχουν ημερομηνία λήξης. Έτσι, από την ημερομηνία έκδοσης τους, ισχύουν για τέσσερις μήνες. Μόλις λήξει το διάστημα των τεσσάρων μηνών, η επιταγή, δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Επίσης, ένα εργόσημο μπορεί να ακυρωθεί μέσα σε τρεις μήνες, από την έκδοσή του, εάν δεν το χρησιμοποιήσει ο εργοδότης. Μετά την λήξη ισχύος, ακυρώνεται αυτόματα από τον φορέα έκδοσης. Το ποσό επιστρέφεται στον εργοδότη. Για την επιστροφή του χρηματικού ποσού, θα πρέπει να δοθούν στο φορέα έκδοσης και τα δύο αντίτυπα του εργοσήμου.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

Εάν ένα εργόσημο χαθεί ή καταστραφεί, πριν εξαργυρωθεί, τότε ο εργοδότης, δύναται να ζητήσει την επανέκδοση του. Θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στο φορέα έκδοσης και να δηλώσει την απώλεια. Το εργόσημο που θα επανεκδοθεί, θα είναι ταυτόσημο με το απολεσθέν και θα φέρει την ένδειξη “Εκδίδεται σε αντικατάσταση κατεστραμμένου/απολεσθέντος εργοσήμου.”

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι κατηγορίες των εργαζομένων που δύναται να πληρωθούν με εργόσημο, είναι οι εξής:

 • οικιακοί βοηθοί,
 • κηπουροί,
 • καθαριστές κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών,
 • baby sitters,
 • άτομα που φροντίζουν και βοηθούν ηλικιωμένα άτομα,
 • άτομα που φροντίζουν άρρωστους στα σπίτια,
 • άτομα που κάνουν μικρές επισκευαστικές εργασίες,
 • καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα,
 • αισθητικοί, κομμωτές,
 • διανομείς διαφημιστικών εντύπων,
 • άτομα που προωθούν προϊόντα προσώπου και σώματος για λογαριασμό επιχειρήσεων
 • άτομα που προωθούν καταναλωτικά προϊόντα σε supermarket.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Εκτός από το εργόσημο, υπάρχει και ο τίτλος κτήσης. Ονομάζεται και “απόδειξη δαπάνης“. Αντικατέστησε τα “μπλοκάκια” που χρησιμοποιούσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Με τον τίτλο κτήσης, εκδίδεται νόμιμο παραστατικό ανάμεσα σε δύο συμβαλλόμενους. Ανάμεσα, δηλαδή, σε κάποιο άτομο που έχει κάνει έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ και σε κάποιο άλλο άτομο που δεν είναι υποχρεωμένο να εκδώσει φορολογικό παραστατικό, καθώς παρέχει ευκαιριακά τις υπηρεσίες του. Προϋπόθεση για τον τίτλο κτήσης, είναι να μη υπερβαίνει τις 10000 €, το συνολικό εισόδημα ετησίως.

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ

Τα άτομα που αμείβονται με τίτλο κτήσης, είναι υποχρεωμένα να απογραφούν στο ΕΦΚΑ, ακόμα και εάν έχουν ήδη απογραφεί για άλλη δραστηριότητα. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η υποβολή αντιγράφου σύμβασης. Εάν είναι προφορική η συμφωνία, θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Υπεύθυνος για την έκδοση του τίτλου κτήσης, είναι ο λήπτης της υπηρεσίας. Το ποσοστό των εισφορών είναι 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για περίθαλψη. Αυτές υπολογίζονται επί του ποσού που έχει συμφωνηθεί, μετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων κρατήσεων. Ανήκουν μόνο στον εργαζόμενο που θα αμειφθεί με τίτλο κτήσης.

Συνεπώς, ο τίτλος κτήσης και το εργόσημο, είναι δύο χρήσιμες και νόμιμες μέθοδοι πληρωμής. Με αυτές, παρέχεται η ασφάλεια των εργαζομένων.

Μαίρη Κάντα

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση