Συμβάσεις εργασίας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε | jobstoday.gr

Συμβάσεις εργασίας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η σύμβαση εργασίας είναι απαραίτητη για την πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου. Ρυθμίζεται από τα άρθρα 648 έως 680 του Αστικού Κώδικα και υλοποιείται όταν ο εργαζόμενος δέχεται την προσφορά του εργοδότη. Η συμφωνία γίνεται γραπτώς ή προφορικώς. Με αυτή, ο εργαζόμενος παρέχει υποχρεωτικά εργασία στον εργοδότη και εκείνος δίνει το μισθό που έχει συμφωνηθεί.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ο εργαζόμενος συμφωνεί να παρέχει εργασία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το διάστημα, τότε η σύμβαση λήγει αυτοδίκαια, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάποια άλλη ενέργεια ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος. Εάν, ωστόσο, ο υπάλληλος παραμείνει στην εργασία και μετά την λήξη της συμβάσεως, με την συγκατάθεση του εργοδότη, τότε η σύμβαση μετατρέπεται σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Η σύμβαση θα έχει τους ίδιους όρους και θα έχει ανανεωθεί σιωπηρά. Εάν αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας, θα υπάρξει νέα σύμβαση εργασίας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο εργαζόμενος που έχει συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου, υποχρεούται να προσφέρει εργασία σε μη καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη σύμβαση ολοκληρώνεται μόνο μετά από καταγγελία του εργοδότη ή του ίδιου του εργαζομένου. Ο εργοδότης, σε αυτή την περίπτωση, οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως την καταγγελία της σύμβασης και να καταβάλλει αποζημίωση. Ο εργαζόμενος, εάν θελήσει να καταγγείλει την σύμβαση και να αποχωρήσει οικειοθελώς πρέπει να ενημερώσει νωρίτερα τον εργοδότη του. Επίσης, η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λύεται όταν:

  • πεθάνει ο εργαζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 675 του Αστικού Κώδικα,
  • καταδικαστεί ο εργαζόμενος για σοβαρό αδίκημα ή
  • καταργηθεί η θέση του στην επιχείρηση.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στην μερική απασχόληση, οι εργαζόμενοι μπορούν να απασχολούνται καθημερινά αλλά λιγότερες ώρες ή να απασχολούνται μερικές ώρες ή μέρες την εβδομάδα ή τον μήνα. Έτσι, συνάπτουν σύμβαση εργασίας, για να καθοριστεί η διάρκεια αυτής της εργασίας. Η συγκεκριμένη σύμβαση μπορεί να υλοποιηθεί ή για αόριστο ή για ορισμένο χρόνο. Μόλις καταρτιστεί θα πρέπει να γνωστοποιηθεί σε διάστημα 15 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση θα έχει ισχύ πλήρους απασχόλησης. Στην σύμβαση πλήρους απασχόλησης, ο εργοδότης γνωστοποιεί με έγγραφο τρόπο τους όρους της σχέσης εργασίας στον εργαζόμενο, μέσα στους δύο πρώτους μήνες από την στιγμή που ξεκίνησε την δουλειά.

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την εκ περιτροπής απασχόληση, ο εργαζόμενος εργάζεται λιγότερες μέρες την εβδομάδα ή λιγότερους μήνες το χρόνο, όμως με πλήρες ημερήσιο ωράριο. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου γίνεται εγγράφως και γνωστοποιείται σε χρονικό διάστημα οκτώ ημερών από την μέρα της κατάρτισης στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η συγκεκριμένη συμφωνία θεωρείται πως καλύπτει εργασία πλήρους απασχόλησης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο εργαζόμενος στην σύμβαση έργου, υποχρεούται να εκτελέσει ένα έργο που θα του κατατεθεί. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται σε αυτή την σύμβαση. Έτσι, δεν παρέχονται από τον εργοδότη τα δώρα, το επίδομα άδειας, ατυχήματος, ασθένειας και εγκυμοσύνης και οι άδειες. Εάν καταγγελθεί η σύμβαση ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει αποζημίωση. Επιπλέον, δεν είναι υποχρεωτική η έγγραφη σύναψη της σύμβασης έργου. Μπορεί να υλοποιηθεί και προφορικά και να λυθεί μόλις παραδοθεί το έργο.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ

Επιπρόσθετα, υπάρχει και η σύμβαση απασχόλησης με δοκιμή. Με αυτή, ο εργοδότης προσλαμβάνει ένα εργαζόμενο στην εταιρεία με σκοπό να ελέγξει τις ικανότητες του. Πριν το Ν. 3899/2010 δεν υπήρχε κάποιος νομοθετικός ορισμός για αυτό το είδος της σύμβασης. Όμως, επειδή δεν είναι αντίθετη με κανόνα δικαίου, είναι ελεύθερη και νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα. Δοκιμαστική περίοδος στην σύμβαση αορίστου χρόνου θεωρείται το πρώτο έτος.

ΣΥΜΒΑΣΗ “ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ”

Ο “δανεισμός” είναι μια μορφή τριμερούς σχέσεως εργασίας. Στον “γνήσιο δανεισμό“κάποιος που εργάζεται σε έναν εργοδότη, για ένα μικρό διάστημα “δανείζεται” σε ένα δεύτερο εργοδότη και παρέχει σε αυτόν, τις υπηρεσίες του. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Η σύμβαση “δανεισμού” υλοποιείται ανάμεσα στον αρχικό εργοδότη του εργαζόμενου και στον δεύτερο εργοδότη. Με αυτήν, ο εργαζόμενος “δανείζεται” στον δεύτερο εργοδότη για να παρέχει εργασία την διάρκεια που έχει συμφωνηθεί. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συγκεκριμένη σύμβαση, θα πρέπει και ο εργαζόμενος να συναινέσει σιωπηρά στον “δανεισμό” του στο άλλο εργοδότη.

ΣΥΜΒΑΣΗ “ΜΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ”

Στο “μη γνήσιο δανεισμό” ο εργαζόμενος με τον εργοδότη συνάπτουν συμφωνία όπου εξ αρχής ο εργαζόμενος θα παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες που θα υποδεικνύει ο πρώτος. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος υπογράφει σύμβαση εργασίας μόνο με τον πρώτο εργοδότη. Ο αρχικός εργοδότης είναι υποχρεωμένος όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση, να καταβάλει τον μισθό, τα δώρα, το επίδομα άδειας και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Συνοψίζοντας,  αυτά ήταν τα είδη συμβάσεων που οφείλει να γνωρίζει ο κάθε υποψήφιος εργαζόμενος προτού αποδεχτεί μία πρόταση εργασίας από τον δυνητικό εργοδότη του.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση