ΣΕΠΕ: Τα νέα πρόστιμα για τις εργασιακές παραβάσεις | jobstoday.gr

ΣΕΠΕ: Τα νέα πρόστιμα για τις εργασιακές παραβάσεις

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, κατηγοριοποιήθηκαν οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Επίσης, καθορίστηκε το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, όταν διαπιστωθεί κάποια παράβαση.

ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Το νέο σύστημα κυρώσεων του ΣΕΠΕ βασίζεται:

 • στην αντικειμενικότητα
 • τη σαφήνεια
 • τη διαφάνεια
 • την απλότητα
 • στην ψηφιακή διαχείριση των προστίμων και
 • στην θωράκιση έναντι πιθανών συμπτωμάτων διαφθοράς.
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΙΔΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Πλέον, επιβάλλεται πρόστιμο της ίδιας βαρύτητας για όμοιες περιπτώσεις. Η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου με σύνθετους και μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις που ίσχυε πρώτα, καταργείται. Το νέο σύστημα κυρώσεων θα οδηγεί στην αποφυγή αμφισβητήσεων και στον περιορισμό της δικαστικής προσβολής του.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Τα κριτήρια για την επιβολή των προστίμων είναι τα εξής:

 • η σοβαρότητα της παράβασης,
 • ο αριθμός εργαζομένων,
 • η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις,
 • ο αριθμός των θιγόμενων εργαζομένων,
 • το μέγεθος της επιχείρησης,
 • το καθεστώς απασχόλησης και
 • η υπαιτιότητα.
ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι παραβάσεις διακρίνονται σε γενικές και σε ατομικού χαρακτήρα, ανάλογα με την φύση τους. Οι γενικές παραβάσεις αφορούν:

 • το σύνολο του προσωπικού στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
 • τη μη εκπλήρωση εργοδοτικής διοικητικής υποχρέωσης που αφορά το σύνολο του προσωπικού,
 • την εκπρόθεσμη ή πλημμελή υποβολή εντύπων προς τις Υπηρεσίες,
 • τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας για σύστημα απασχόλησης ή για καταβολή πληρωμής,
 • τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας που αφορά τη διενέργεια του ελέγχου ή των εργατικών διαφορών.
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα, θίγουν ατομικά τον κάθε εργαζόμενο. Σχετίζονται με παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης που προβλέπεται εξατομικευμένα για τον κάθε εργαζόμενο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Οι γενικές και οι ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις, ανάλογα με την σοβαρότητα τους, κατηγοριοποιούνται ως:

 • χαμηλές,
 • σημαντικές,
 • υψηλές και
 • πολύ υψηλές
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ακόμα, οι επιχειρήσεις βάσει του αριθμού των εργαζομένων τους, κατατάσσονται ως εξής:

 • Μικρές επιχειρήσεις που έχουν 1 έως 10 εργαζόμενους,
 • μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν από 11 έως 50 εργαζόμενους και
 • μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν από 51 και άνω εργαζόμενους.
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις μικρές επιχειρήσεις, το συνολικό πρόστιμο των γενικών παραβάσεων ορίζεται ως εξής:

 • 300€ για χαμηλής,
 • 500 € για σημαντικής,
 • 1000€ για υψηλής και
 • 1800 € για πολύ υψηλής σοβαρότητας.
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11 έως 20 άτομα προσωπικό, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση είναι:

 • 400€ για χαμηλής,
 • 800€ για σημαντικής,
 • 1.200€ για υψηλής και
 • 2.000€ για πολύ υψηλής σοβαρότητας.

Το συνολικό πρόστιμο σε επιχείρηση που έχει από 21 έως 50 άτομα προσωπικό, ορίζεται:

 • 800€ για χαμηλές,
 • 1.500€ για σημαντικές,
 • 2.000€ για υψηλές και
 • 3.000€ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επίσης, σε επιχείρηση που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό, το πρόστιμο ορίζεται:

 • 2.000€ για χαμηλές,
 • 3.000€ για σημαντικές,
 • 4.000€ για υψηλές και
 • 8.000€ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για κάθε παράβαση ατομικού χαρακτήρα επιβάλλεται πρόστιμο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων. Πιο αναλυτικά, τα πρόστιμα για παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα είναι τα εξής:

 • Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης 400€
 • Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας 750€
 • Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών 750€
 • Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών 550€
 • Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 550€
 • Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 750€
 • Μη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας (προϋπηρεσίας) 400€
 • Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας 600€
 • Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις 600€
 • Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς 400€
 • Μη χορήγηση άδειας γάμου 550€
 • Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου 700€
 • Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” 400€
 • Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€
 • Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€
 • Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€
 • Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
 • Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€
 • Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων 950€
 • Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€
 • Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€
 • Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) 800€
 • Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€
 • Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 950€
 • Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€
ΠΡΟΣΑΥΣΗΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εάν υπάρξουν επανειλημμένα κυρώσεις για τέλεση ίδιων παραβάσεων από την επιχείρηση, τότε το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις.

Με την επιβολή των νέων προστίμων αυξάνονται οι ελπίδες των εργαζομένων της χώρας για την μείωση των εργασιακών παραβάσεων.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση