Πρώτη η Ελλάδα στους ανέργους πτυχιούχους

Σύμφωνα με την έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη, ένα πτυχίο δεν φέρνει την εργασία στην χώρα μας. Το ποσοστό των άνεργων πτυχιούχων ηλικίας 25-39 ετών στην Ελλάδα, είναι 19,9% για το έτος 2018. Αυτό το ποσοστό δυστυχώς κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ε.Ε.

 Αντίθετα, το ποσοστό 69,6% των πτυχιούχων ηλικίας 20-34 ετών που εργάζονται στην Ελλάδα, την κατατάσσει τελευταία. Επίσης, στο 55,3% ανήκουν οι εργαζόμενοι ίδιας ηλικίας, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Στοιχεία Έρευνας

 Σύμφωνα  με την ίδια μελέτη:

  • Περισσότεροι από τρεις στους δέκα απασχολούμενους με πτυχίο καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες θα αρκούσαν λιγότερα προσόντα.
  • Οι Έλληνες ηλικίας 15-34 ετών με ποσοστό 22,3% βρίσκονται ταυτόχρονα εκτός εργασίας και εκπαίδευσης/κατάρτισης.
  • Σημαντική μείωση καταγράφει την περίοδο 2009-2014 το μέσο ισοδύναμο καθαρό εισόδημα των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών στην Ελλάδα, τόσο για αποφοίτους χαμηλού και μέσου όσου και υψηλού μορφωτικού επιπέδου με μικρές αυξομειώσεις την περίοδο 2016-2018.

Στην Ελλάδα δεν ανταμείβεται το επίπεδο τεχνολογικής εξειδίκευσης των αποφοίτων της εκπαίδευσης, που είναι προσανατολισμένο σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία σπουδών. Άτυπα έχει υιοθετηθεί  ένα μοντέλο που προκρίνει ως ικανοποιητικά προσόντα εργασίας: α) τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, β) τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency και γ) την τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Όμως η προσφερόμενη εργασία αμείβεται με μισθό κατώτερο του αποφοίτου Γυμνασίου.

Ελληνικές μικρές επιχειρήσεις

Από την ίδια έρευνα, προκύπτουν στοιχεία και για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις. Στην κατηγορία  αυτή ανήκουν οι καινοφανείς επιχειρήσεις έντασης, γνώσης, οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startup) και οι τεχνοβλαστοί (spin-offs).

Ισχυρό πλήγμα από την οικονομική κρίση

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές επιχειρήσεις, την περίοδο 2008-2014 υπέστησαν ισχυρότατο πλήγμα από την οικονομική κρίση. Το 2014 έναντί του 2008, έχασαν το 1/5 της δυναμικής τους, οδήγησαν στην ανεργία το 25% των εργαζομένων τους και απώλεσαν το 35,3 της προστιθέμενης αξίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημόσιος τομέας της οικονομίας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, επενδύει στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του ιδιωτικού τομέα είναι χαμηλότερο. Τα ευρήματα της έρευνας συνδέονται κυρίως με την αδυναμία της οικονομίας να δημιουργήσει υψηλής προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας.

Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Για να αντιστραφεί  το αρνητικό κλίμα που επικρατεί, πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Έτσι θα πρέπει να αναβαθμιστούν τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τη στήριξη της διά βίου μάθησης όπου θα περιλαμβάνει μία ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Αναβάθμιση του ΕΟΠΠΕΠ

Επίσης θα πρέπει να επανιδρυθεί και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ ως ο κατεξοχήν οργανισμός πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης και να διασυνδεθεί η επαγγελματική κατάρτιση με τον μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και δεξιοτήτων.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι δυσάρεστα. Ωστόσο, αν βελτιωθούν κάποιοι τομείς, τότε το μέλλον των πτυχιούχων στην χώρα μας, θα πάψει να είναι δυσοίωνο.

Μαίρη Κάντα

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση