Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. Θα προσληφθούν 36.500 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπουργεία και άλλους φορείς. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους εδώ, μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στις 11:00 το πρωί.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι στόχοι του προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας είναι τέσσερις:

 • να επανασυνδέσει τις ευάλωτες ομάδες και τους μακροχρόνια άνεργους στην αγορά εργασίας,
 • να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των ανέργων,
 • να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες
 • και να ενώσει τις παραγωγικές ικανότητες των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
150 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Θα υπάρξει κατάρτιση 150 ωρών για τους ωφελούμενους. Αυτή είναι υποχρεωτική για τα άτομα ηλικίας μέχρι 54 ετών και θα πραγματοποιηθεί σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Για τα άτομα άνω των 55 χρονών είναι προαιρετική.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του Ο.Α.Ε.Δ. Θα πρέπει να ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις εξής κατηγορίες:

 • μέλη οικογενειών όπου δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών να είναι εξίσου εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού,
 • μέλη μονογονεϊκών οικογενειών,
 • πτυχιούχοι άνεργοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα,
 • άνεργοι άνω των 29 ετών,
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι ΑμεΑ,
 • δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ). Δεν μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που συμμετείχαν στις δημόσιες προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ με αριθ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019.
ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ

Οι υποψήφιοι καλούνται στην αίτηση συμμετοχής να επιλέξουν μια ειδικότητα τοποθέτησης και από ένα μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς. Για την υποβολή των αιτήσεων οι υποψήφιοι θα χρειαστούν τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών Ο.Α.Ε.Δ. Εάν ο υποψήφιος έχει ανακριβή στοιχεία στη αίτησή του, αποκλείεται από την διαδικασία και έχει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Όσοι υποβάλλουν αίτηση, κατατάσσονται με τα εξής αντικειμενικά κριτήρια:

 • συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες: ένα μόριο για κάθε μήνα, όπου διπλασιάζεται στους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
 • συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του/της συζύγου: ένα μόριο για κάθε μήνα,
 • 50% και άνω αναπηρία: δεκαπέντε μόρια,
 • για κάθε ανήλικο τέκνο: δέκα μόρια,
 • γονέας προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα μόρια,
 • δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ): σαράντα μόρια,
 • ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθείς σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών προγραμμάτων: είκοσι μόρια.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Επίσης, μοριοδοτείται το ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2018 καθώς και η ηλικία των ωφελούμενων. Έτσι, όσοι έχουν:

 • ατομικό εισόδημα έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό έως 7000 ευρώ: τριάντα μόρια,
 • ατομικό 3501 έως 5000 ευρώ ή οικογενειακό 7001 έως 10000 ευρώ: είκοσι πέντε μόρια,
 • ατομικό 5001 έως 8000€ και οικογενειακό 10001 μέχρι 16000: είκοσι μόρια και
 • ατομικό 8001 μέχρι 12000 € και οικογενειακό 16001 μέχρι 26000 €: δέκα μόρια. Οι υποψήφιοι ηλικίας
 • 18 έως 29 ετών, έχουν 15 μόρια,
 • 30 έως 44 ετών, είκοσι πέντε μόρια,
 • 45 μέχρι 54 ετών, 35 μόρια και
 • 55 ετών και άνω, 45 μόρια.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μόλις αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας των επιλαχόντων ανέργων, επιτρέπεται να υποβληθούν ενστάσεις για τρεις εργάσιμες ημέρες προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. Μετά το τέλος της προθεσμίας, δεν γίνεται δεκτή καμία ένσταση. Ο ημερήσιος μισθός του κάθε ωφελούμενου, θα είναι 21,84 €. Ο μηνιαίος μισθός δεν πρέπει να ξεπερνά τα 546 €.

ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εκτός από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτσης και ο διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. Σπύρος Πρωτοψάλτης υπέγραψαν δύο νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτά στοχεύουν στην επανένταξη και στην οικονομική στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πιο αναλυτικά, έγκριση πήρε ένα πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και οργανισμών δημόσιου τομέα για να απασχοληθούν 10000 μακροχρόνια άνεργοι από 55 έως 67 χρονών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό επιχορήγησης είναι το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με όριο τα 750€ κάθε μήνα. Η επιχορήγηση θα έχει διάρκεια 12 μήνες, αλλά δύναται να επεκταθεί για άλλους 12 μήνες, μετά από αίτηση του δικαιούχου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2000 ΑΤΟΜΩΝ

Το δεύτερο πρόγραμμα που εγκρίθηκε, θα ενισχύσει εργοδότες για να προσλάβουν 2000 άτομα με αναπηρία, αποφυλακισμένους, απεξαρτημένους, νεαρούς παραβάτες ή νέους που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες. Ύστερα από αίτηση της επιχείρησης, μπορεί να επεκταθεί για άλλο ένα έτος η επιχορήγηση.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιπλέον, λίγες μέρες νωρίτερα, υπεγράφη ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον δήμαρχο Ασπροπύργου κ. Νικόλαο Μελετίου και στον διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη. Έτσι, θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση, την πρακτική άσκηση και την απασχόληση των ανέργων της περιοχής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άτομα ηλικίας μέχρι 55 ετών που έχουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες υψηλής ζήτησης:

 • συγκολλητές και φλογοκόπτες μετάλλων,
 • χειριστές εργαλειομηχανών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλικών προϊόντων
 • χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό. Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από τον Ο.Α.Ε.Δ και ο δήμος θα βοηθήσει στην συμμετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα.

Όλα τα παραπάνω προγράμματα αναπτερώνουν το ηθικό και τις ελπίδες των χιλιάδων ανέργων της χώρας. Έτσι, όλοι ευχόμαστε, σύντομα, η ανεργία να ανήκει στο παρελθόν.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση