Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση  ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ζητεί:

ΛΟΓΙΣΤΗ  – ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ (Α’ Τάξεως) – SENIOR ACCOUNTANT

Καθήκοντα Θέσης

 • Έλεγχος καταχώρησης δαπανών, αγορών  – επιμέλεια νομιμότητας και ορθής απεικόνισης δαπανών – αγορών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα Ε.Γ.Λ.Σ
 • Μισθοδοσία (συντονισμός-παρακολούθηση – επίβλεψη)
 • Επίβλεψη μητρώου παγίων
 • Προετοιμασία και υποβολή́ δηλώσεων  φόρων  και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, VIES, INTRASTAT, Φ.Μ.Υ, λοιπών παρακρατούμενων φόρων  κ.λ.π
 • Υποβολές στοιχείων στις πλατφόρμες ΕΡΓΑΝΗ και ΓΕΜΗ
 • Συμφωνίες υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, πιστωτών και έλεγχος στοιχείων
 • Επίβλεψη πιστωτικού έλεγχου
 • Έλεγχος απογραφών υλικών-εμπορευμάτων, και επίβλεψη μηνιαίας συμφωνίας αποθηκών
 • Επίβλεψη συμφωνίας ταμειακών διαθεσίμων και ημερήσιων συμφωνιών Ταμείου και τραπεζικών διαθεσίμων
 • Συμφωνίες σε μηνιαία βάση λογαριασμών εσόδων – δαπανών – παγίων με τα υποσυστήματα
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία του Monthly Management Reporting
 • Εργασίες ενημέρωσης και ελέγχου εργασιών My Data, συμβάσεις προσωπικού
 • Συντονισμός/διαχείριση κάθε άλλης λογιστικής εργασίας που έχει ανάγκη η επιχείρηση
 • Επίβλεψη λειτουργίας ERP (Soft1) συστήματος και σχεδιασμός αναφορών
 • Προετοιμασία Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Φορολογική Δήλωση και λοιπές ετήσιες καταστάσεις
 • Επικοινωνία και Συνεργασία με Ορκωτούς Λογιστές και λοιπούς εξωτερικούς συμβούλους (Λογιστικά γραφεία, Νομικοί σύμβουλοι, λοιποί σύμβουλοι)

Απαραίτητα προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης – Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Λογιστική και Σεμινάρια Φορολογίας θα συνεκτιμηθούν
 • Τουλάχιστον 10 έτη σε αντίστοιχη θέση σε συμβουλευτικές εταιρείες ή λογιστήρια ανώνυμων εταιρειών
 • Καλή γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, Φορολογίας, ΕΦΚΑ & Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Μισθοδοσίας και Εργατικής Νομοθεσίας.
 • Γνώσεις Διεθνών Προτύπων Χρηματοικονομικής Αναφοράς (IFRS)
 • Εμπειρία στη γνώση χειρισμού SoftOne ERP
 • Επιθυμητή εμπειρία σε Λογιστική παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και Αγγλικών.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και υπευθυνότητας.
 • Ικανότητα ανάλυσης θεμάτων/προβλημάτων και ορθολογικής-ολιστικής  αντιμετώπισής τους καθώς και η επίδειξη ικανοτήτων οργάνωσης, πρόληψης και πρόνοιας.
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες, συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Διάθεση για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών και ικανότητα προτεραιοποίησης.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Job Tags: , , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση