Η εταιρεία ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Γεωλόγοι (www.geognosi.gr) με έδρα τη Θέρμη Θε­σ­σαλονίκης και κύριο αντικείμενο την εκ­πό­νη­­­ση γεωτεχνικών μελε­τών σ’ όλο το φάσμα των έργων Πολιτικού Μηχανικού στην Ελ­­­λάδα και στο εξωτε­ρι­κό, επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη συνεργασία Οδηγό – Χειριστή Πενετρομέτρου,προκειμένου να στελεχώσει το τμήμα «Γεωτεχνικών Ερευνών» της εταιρίας.

Οι υποψήφιοι είναι επιθυμητό:

 • Να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Να διαθέτουν (ή σε αντίθετη περίπτωση να βγά­λουν) επαγγελματικό δίπλωμα φορτηγού κα­τηγορίας C
 • Να διαμένουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και να διαθέτουν με­τα­­φορικό μέ­­­­σο για την προσέλευσή τους στην έδρα της εταιρίας στη Θέρμη Θε­σ­σα­λο­νί­κης
 • Να μπορούν, όποτε απαιτείται, να μετακινούνται στις θέσεις των υπό μελέτη έρ­γων για μικρά χρονικά διασ­τή­­μα­τα, χρησιμοποιώ­ν­τας για τον σκοπό αυτό όχημα, εξοπλισμό και μέσα της εται­ρίας
 • Να διαθέτουν προσωπικά ικανοποιητικές τεχνικές ικανότητες στο πεδίο και να μπο­ρούν να συνδράμουν τις δραστηριότητες του μικρής κλίμα­κας εργοταξίου, που κατά περίπτωση συστήνεται για τις ανάγκες των γεωτε­χ­νι­κών ερευνών.
 • Να είναι απαλλαγμένοι στρατιωτικών υποχρεώσεων (προκειμένου για άρρε­νες υποψηφίους)
 • Τυχόν εξοικείωση με χειρισμό Η/Υ θα εκτιμηθεί.
 • Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν ιδιαίτερη προηγούμενη εμπειρία στο αντι­κεί­μενο. Η εταιρία θα τους προσφέρει πλήρη εκπαίδευση και επιμόρφωση στο αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Καλές συνθήκες εργασίες – σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση στα αντικείμενα εργασίας
 • Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή βιογραφικού.

Job Tags: , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση