Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, προκηρύσσει την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για τις ανάγκες του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Εν συνεχεία και κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης, η σύμβαση δύναται να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα:

 • Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής
 • Δύο (2) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
 • Οκτώ (8) θέσεις ΔΕ Νοσηλευτικής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 του ν.2431/1996. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ΚΥΑ 75959/Κ1/2016, ΦΕΚ 1370/Β/16-5-2016) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου

Π.Ε. Νοσηλευτικής:
Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Τ.Ε. Νοσηλευτικής:
Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Δ.Ε. Νοσηλευτικής:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθού Νοσηλευτού ή Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.,

2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

3. Απαιτούμενη επαγγελματική ταυτότητα μέλους

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ

1. Πιστοποιητικό ECDL γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

2. Πτυχίο ξένης γλώσσας.

3. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο ως προς την προτεραιότητα της πρόσληψης.

4. Επιπλέον ακαδημαϊκοί τίτλοι συναφούς αντικειμένου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ιδιωτική Ασφάλισης ζωής και συμπληρωματικών παροχών ασφάλισης δυνάμει Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Ζωής με την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ζωής»:

 • Μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια.
 • Ασφάλισης θανάτου.
 • Ασφάλισης μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα.
 • Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα.
 • Ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης & επείγουσας μεταφοράς.
 • Ασφάλιση και παροχή περίθαλψης για προϋπάρχουσες ασθένειες.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης, από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις που απαιτούνται αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του πιστοποιούμενου φορέα έκδοσης αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό κατά την πρόσληψη.

3. Το βιογραφικό να είναι δομημένο με τον παρακάτω τρόπο:

 • Δημογραφικά στοιχεία Φωτογραφία
 • Τίτλος Σπουδών (Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ξένες γλώσσες
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Επιμορφωτικά στοιχεία
 • Συνέδρια Ημερίδες
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης

Job Tags:

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων (ΙΠΧΠ)

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση