ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Λεπτομέρειες Αγαπημένου

Σχετικά με την εταιρεία

Στις α­κα­δηµίες συµµε­τέ­χουν παι­διά α­πό 5-17 ε­τών.

Οι νέ­οι α­θλη­τές µα­θαί­νουν τα µυ­στι­κά του πο­δο­σφαί­ρου και ε­ξοι­κιώ­νο­νται µε την οµα­δι­κή προ­σπά­θεια και τις α­παι­τή­σεις του σύγ­χρο­νου πο­δο­σφαί­ρου.

Εκτύπωση Εταιρείας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση